Skip to main content

Tønder Badminton Klub - Vedtægter

§1 Navn

Klubbens navn er Tønder Badminton Klub (TBK)

§2 Formål

Klubbens formål er at fremme badmintonspillet gennem målerettet indsats overfor alle spillere. Det tilstræbes til enhver tid at kunne tilbyde ungdomsspillere bedst mulige træner- og træningstider indenfor de givne rammer. For så vidt angår motionsspillere tilbydes de samme spilletid ved ny sæsons begyndelse, som oppebåret i tidligere sæson, under forudsætning af, at klubben tildeles samme timetal.

§3 Medlemskab

Som medlem kan enhver person optages. Aktiv som passiv. Udmeldelse kan ske med mindst en måneds varsel til den første i en måned. Kontingentrestancer ud over 2 måneder medfører eksklusion. Genindkaldelse kan ske, når restancen er betalt.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud for en sæson ad gangen.

§5 Ledelse

Generalforsamlingen vælger klubbens ledelse, der består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges max 4 medlemmer i lige år og max 3 medlemmer i ulige år. Ved lige stemmetal vægter formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Er der behov for et spillerudvalg, udpeges de af bestyrelsen hvert år.

§6 Generalforsamling og Dagsorden

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved årets afslutning, senest den 1. marts. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering på Facebook, hjemmesiden og ved opslag på klubbens opslagstavle i hallen med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal rumme mindst disse punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

§7 Regnskab

Kasseren fører klubbens regnskab. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal afleveres til revisoren umiddelbart efter 1. februar, og revisionspåtegningen skal foreligge indenfor 8 dage.

§8 Opløsning

Klubbens opløsning kan ske når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Ved klubbens opløsning skal klubbens formue tilgå idrætslignende formål.

§9 Lovændring

Til ændring af klubbens love kræves 2 tredjedeles flertal på en ordinær generalforsamling. Disse love - med udgangspunkt i vedtægter fra stiftende generalforsamling den 10. september 1936 - er ændret således på ordinær generalforsamling den 27. februar 2002.
Ændring i vedtægter - 27. februar 2024. Vedtaget på generalforsamlingen.